Vitajte na webe našej Obce

Územie obce Oľšinkov sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, administratívne patrí do Prešovského samosprávneho kraja, konkrétne okresu Medzilaborce. Geograficky hraničí s katastrami obce Výrava a Svetlice. Kataster obce má rozlohu 7,65 km2 a stred obce má nadmorskú výšku 443m n m. Vzdialenosť tejto obce od okresného mesta Medzilaborce je 15 km a od najbližšej obce Výrava, kde sú poskytované základné služby, 3km.
Územie katastra obce Oľšinkov sa rozkladá v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina (provincia východné Karpaty, oblasť Nízke Beskydy). Povrch je zvlnený, svahovitý, klesá od najvýšších nadmorských výšok na severe územia, v oblasti Slovensko-poľského pohraničia smerom k juhu. Územie je budované flyšovými horninami s prevahou piesčitých a vápnitých ílov a drobových pieskovcov, vyznačujú sa príkrovo-vlásovou stavbou.
Z klimatického hľadiska možno severnú oblasť Laboreckej vrchoviny začleniť k mierne teplej, veľmi vlhkej oblasti, s priemernými ročnými teplotami 7 - 8 stupňov C.